Nieuwe Postcoderoosregeling

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe poscoderoosregeling. Het is een subsidieregeling, de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking.  Door het Rijk is in november 2021 aan de Beekse Energie Coöperatie  voor het project Roebroek subsidie conform deze regeling verleend.
Aan deze subsidie zijn veel minder restricties verbonden dan bij de Regeling Verlaagd tarief die voor het eerste project Keulers van toepassing is. Zo kan  aan het project Roebroek ook worden deelgenomen door pariculieren die al met de salderingsregeling werken of die al eerder aan het project Keulers deelnamen.

Voor ons tweede project Roebroek zullen we dus gaan werken met de nieuwe regeling. In het kort:

Scope:

 • Energiecoöperaties en VVE’s.
 • Projecten: voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp.
 • Leden van de energiecoöperatie zijn particulieren of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting en wonen bij start project in het postcoderoosgebied van productie. Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor leden van de energiecoöperaties (dit is een versoepeling ten opzichte van nu).

Financieel:

 • De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld (in de huidige Postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie het belastingvoordeel via hun energieleverancier).
 • De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het tarief, na consultatie van de sector, op basis van de reële kosten van een PCR-project.

Participatie:

 • Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen. (NB bij project Keulers was die grens lager!!)
  Het project Roebroek moet minstens 45 deelnemers kennen.
 • Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg.

Wanneer:

 • Er wordt na gestreefd om het project in augustus 2022 operationeel te hebben.