Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe poscoderoosregeling. Het wordt een subsidieregeling, die lijkt op de subsidieregeling zoals die nu ook geldt voor grote projecten: de SDE-subsidie. De oude regeling Regeling Verlaagd Tarief  blijft bestaan voor projecten die al lopen. Bij ons al lopende project Keulers blijft alles bij het oude.

Voor ons tweede project Roebroek zullen we dus gaan werken met de nieuwe regeling. In het kort:

Scope:

 • Energiecoöperaties en VVE’s.
 • Projecten: voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp.
 • Leden van de energiecoöperatie zijn particulieren of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting en wonen bij start project in het postcoderoosgebied van productie. Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor leden van de energiecoöperaties (dit is een versoepeling ten opzichte van nu).

Financieel:

 • De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld (in de huidige Postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie het belastingvoordeel via hun energieleverancier).
 • De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar (dit komt overeen met de SDE+-systematiek, de subsidie voor grotere projecten).
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het tarief, na consultatie van de sector, op basis van de reële kosten van een PCR-project.
 • Budget: € 37 miljoen voor 2021. In de daaropvolgende jaren kan een vergelijkbaar budget worden opengesteld als een volgend kabinet daartoe besluit.

Participatie:

 • Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen. (NB bij project Keulers was die grens lager!!)
 • Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg.

Wanneer:

 • De Postcoderoosregeling zal per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen.
 • Voor de op 31 december 2020 bestaande leden zal het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing blijven gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de energiecoöperatie is aangewezen (als wordt voldaan aan artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag).