FAQ2018-03-25T10:33:23+02:00
Wat wordt bij SCE verstaan onder basisbedrag?2021-11-29T16:18:47+01:00
als ik me inschrijf voor een project ben ik dan verplicht deel te nemen?2021-11-29T16:17:35+01:00

Je bent eerst verplicht tot deelname d.w.z. verplicht om te betalen als je de ledenovereenkomst getekend hebt. In die  ledenovereenkomst staan de rechten en plichten en de prijs. De ledenovereenkomst wordt eerst getekend nadat de investeringen en de businesscase in detail is uitgewerkt. Wel wordt bij project Roebroek een voorschot gevraagd om de aanloopkosten te kunnen financieren.

SCE: Wat is het verdienmodel van project Roebroek?2021-11-29T16:12:41+01:00

Bij dit project zijn er twee inkomstenbronnen 1. de SCE subsidie  2. de opbrengsten van de elektriciteitsopwekking. Daar tegenover staan kosten voor onderhoud, huur dakeigenaar, verzekeringskosten, kosten administratie e.d.  Het verschil tussen opbrengsten en kosten staat ter beschikking aan de Algemeen leden vergadering en wordt onder aftrek van een reservering aan de leden uitgekeerd.

Wanneer is de zonnestroominstallatie van project Roebroek operationeel?2021-11-29T16:07:29+01:00

streefdatum is augustus 2022. Belangrijke bottlenecks zijn de aansluiting door Enexis op het net en de leverantie van de installatie.

SCE: Hoe hoog is de subsidie?2021-11-29T16:05:28+01:00

De hoogte van de subsidie is het basisbedrag (voor 15 jaar vastgelegd in subsidiebeschikking) minus het correctiebedrag (varieert per jaar). Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.

De subsidie wordt berekend per kWh, op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollasturen. Ook het vermogen en het aantal vollasturen wordt voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.

  • Basisbedrag – correctiebedrag = subsidie

Voor project Roebroek bedraagt de subsidie maximaal € 273,240 over de gehele looptijd van 15 jaar

SCE: wat wordt verstaan onder basisbedrag2021-11-29T15:59:08+01:00

Dat is een vastgesteld bedrag per kWh dat je ontvangt voor jouw opgewekte energie. De hoogte van het vastgestelde basisbedrag is een gegarandeerde vergoeding en bestaat uit een deel subsidie en de (gemiddelde) marktprijs voor de geproduceerde elektriciteit – de verkoop van elektriciteit en Garanties van Oorsprong.

In het basisbedrag is de (theoretische) kostprijs voor de productie van hernieuwbare elektriciteit per kWh vastgelegd (per technologie). In het basisbedrag worden onder andere investerings- en exploitatiekosten en een redelijk rendement meegenomen.

Jaarlijks brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een advies uit aan de minister over de hoogte van het voorstelde basisbedrag, volgens een vaste systematiek. Specifieke kenmerken en diversiteit van productie-installaties die door coöperaties worden gerealiseerd, worden door het PBL meegewogen in het basisbedrag. Uitgangspunt is dat het merendeel van de productie-installaties gerealiseerd kan worden.

De minister stelt per categorie productie-installaties een basisbedrag per kWh vast en dat wordt jaarlijks gepubliceerd in het openstellingsbesluit van de subsidieregeling. Het basisbedrag wordt vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening. Het basisbedrag uit je afgegeven subsidiebeschikking blijft gelijk gedurende de looptijd van de subsidie (15 jaar).

Op dit moment (d.d. februari 2021) is het  basisbedrag voor zonne-energie van project Roebroek:

  • 14,6 cent/kWh
Wat is de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking SCE?2021-11-29T15:52:35+01:00

De SCE is een exploitatiesubsidie. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen gedurende de looptijd subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De SCE-subsidie:

  • is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
  • bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
  • wordt berekend per kWh, op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollasturen. Ook het vermogen en het aantal vollasturen worden voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Het idee is dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Er wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten – want dan worden de uitvoeringskosten te hoog.

Hoe wordt de administratie en het bestuur van de coöperatie gecontroleerd?2018-11-03T19:00:23+01:00

De ledenvergadering benoemt het bestuur en keurt de jaarstukken e.d. goed e.e.a. conform de statuten en een reglement dat door leden wordt vastgesteld.

kan ik thuis monitoren hoeveel energie mijn panelen opwekken?2018-11-03T18:55:51+01:00

Ja dat kan via een app op de telefoon of via de site.

Hoe kan ik me aanmelden om deel te nemen?2021-11-29T15:38:28+01:00

Het project Keulers is volgeboekt. Daar kunt u zich niet meer voor aanmelden. Wel kan dat voor het tweede project Roebroek. download het formulier intentieverklaring deelname project Roebroek  en mail het ingevuld naar info@beekseenergiecooperatie.nl

Wat gebeurd er als in de toekomst de energiebelasting gaat wijzigen van € 0,1218 naar een lager of hoger bedrag?2021-11-29T15:40:09+01:00

De regeling geeft aan dat de volledige energiebelasting wordt verrekend, als de hoogte van de belasting wijzigt dan wijzigt de verrekening in dezelfde verhouding. NB alleen van toepassing op project Keulers

Wat is de verwachte levensduur van zonnepanelen?2018-01-30T16:25:59+01:00

De verwachte levensduur van zonnepanelen bedraagt meer dan 25 jaar. Leveranciers van zonnepanelen geven veelal een vermogensgarantie af. Dat wil zeggen dat de leverancier garandeert dat een paneel in x jaar nog steeds bepaalde opbrengst behaalt. De meeste fabrikanten garanderen in jaar 25 nog een steeds een opbrengst van tenminste 80% (performance).

Wat gebeurt er nadat de looptijd van het project is verstreken?2018-01-30T16:25:23+01:00

Na 15 jaar komen de zonnepanelen zonder kosten in eigendom van de dakeigenaar. Dit is als het ware een vergoeding voor de opstal. De certificaathouders hebben hun rendement en de terugbetaling dan reeds ontvangen.

Komen huurders in aanmerking voor de regeling?2018-01-30T16:24:51+01:00

Ja, huurders komen in aanmerking mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het verlaagde tarief toepassen.

Als de zon niet schijnt heb ik dan wel elektriciteit in huis?2018-01-30T16:24:16+01:00

Ja, u krijgt altijd elektriciteit geleverd, ook als de zon niet schijnt.

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?2021-11-29T15:46:51+01:00

Voor project Keulers dient uw energieleverancier de teruggave regeling te ondersteunen. Dat zijn nu wel de meeste  energieleveranciers. Bij Roebroek is dit niet aan de orde. Zie link energieleveranciers

Hoe werkt het onderhoud aan de opwekinstallatie?2018-01-30T16:19:57+01:00

Dit wordt door de coöperatie geregeld en betaald. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, wat na 15 jaar overblijft gaat naar de leden.

Wat is het minimale bedrag om deel te nemen en hoe zit het met de BTW?2021-11-29T15:44:14+01:00

Minimale deelname is 4 paneelcertificaten; het precieze bedrag hangt af van het project. Voor het project Roebroek  is op dit moment  de prijs nog niet bekend maar zal in de grootte orde van € 330 liggen; d.w.z. de minimale deelname zal ongeveer  € 1.320 zijn.
Het bedrag is een kapitaalstorting aan de coöperatie en daarom vrij van BTW. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Hoe werkt het met de waarde van de certificaten en de belastingdienst?2018-01-30T16:18:28+01:00

Certificaten hebben waarde en tellen mee voor eigen vermogen in box 3. Wel is het zo dat deze certificaten in waarde afnemen over een periode van 15 jaar. Daarom wordt de waarde van de certificaten jaarlijks vastgesteld door de coöperatie en bekend gemaakt aan de leden.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?2018-03-07T21:23:21+01:00

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. zie daarvoor de statuten http://beekseenergiecooperatie.nl/statuten. Verder zal dit worden geregeld in de ledenovereenkomst, die u tekent als u coöperatielid wordt. De  coöperatie neemt geen zoncertificaten (panelen) terug maar stelt wel jaarlijks de prijs vast en bemiddelt bij de verkoop van zoncertificaten/panelen aan derden.

Op mijn huidige energie jaarafrekening staat ook al ‘vermindering energiebelasting’, wat betekent dat?2021-11-29T15:48:55+01:00

Een deel van uw energieverbruik is onbelast. Deze belastingvermindering wordt vermindering energiebelasting of heffingskorting genoemd. Deze heffingskorting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  Deze staat los van de regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek via onze coöperatie.
Voor elk kWh aan certificaten krijgt het lid € 0,107 excl btw is € 0,1218 incl. btw.  Van Greenchoice ontvangt u dan een opgave en creditering op de eindafrekening van het aantal kWh in project X €0,1218.
Voor de duidelijkheid, het bedrag dat u zo terugontvangt is hoger dan de energiebelasting die u op dit moment betaald.
NB Alleen van toepassing op project Keulers

Is een coöperatie die de Postcoderoosregeling toepast belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting?2018-01-30T16:16:12+01:00

Ja. Coöperaties die lokaal en duurzame energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de coöperatie de omzetbelasting over de kosten (zowel de eenmalige als de periodieke kosten) in vooraftrek kan brengen. Over de inkomsten zoals de opgewekte en geleverde stroom aan het energiebedrijf is omzetbelasting verschuldigd. Voor de vennootschapsbelasting zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden opgesteld en ingediend. Over het eventuele positieve resultaat is 20% of 25% (afhankelijk van de hoogte van het resultaat) vennoot belasting verschuldigd.

Hoe weet ik zeker dat het zonne-project er daadwerkelijk komt als ik me inschrijf?2018-01-30T16:15:23+01:00

Dat weet u nooit zeker. Wanneer er binnen een bepaalde periode onvoldoende deelnemers zijn, kunnen we besluiten het project niet verder te ontwikkelen. U ontvangt uiteraard uw inleg voor 100% terug.

Wordt de opbrengst van de panelen gegarandeerd over de looptijd van het project?2018-01-30T16:14:50+01:00

Wij geven geen garantie op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kilowatturen elektriciteit. We verstrekken wel voorzichtige schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?2018-04-15T09:48:18+02:00

Als u binnen de postcoderoos verhuist, neemt u de certificaten mee. Als u naar elders verhuist, verkoopt u de certificaten aan de nieuwe bewoner voor een restprijs die jaarlijks door de coöperatie wordt bepaald. De afschrijving over de panelen is lineair over 15 jaar.  Ook heeft de coöperatie meestal een wachtlijst met mensen die willen participeren.

Wat gebeurt er als de dakeigenaar het onroerend goed verkoopt?2018-01-30T16:13:11+01:00

Dan verandert er niets, de notariële opstalovereenkomst blijft gewoon doorlopen.

Zijn de panelen verzekerd?2018-01-30T16:12:36+01:00

Ja, de gehele installatie is verzekerd. De kosten hiervoor worden verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit.

De volgende internetpagina’s geven interessante informatie:

Site van fiscalist Simon Visbeek, alles over de postcoderoosregeling:
http://www.postcoderoosregeling.nl

4 korte fimpjes over de postcoderoosregeling
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/4-x-korte-film-over-postcoderoos

Go to Top